Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Thứ ba, 9/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 3272

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 88/HD-CĐGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2017

  

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017

trong cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ, ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017, Công đoàn Giáo dục Thành phố hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Công đoàn Giáo dục thành phố nội dung như sau:

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  • 1- Mục đích:

          - Tăng cường nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động (CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ) về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; góp phần bồi đắp tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động.

- Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

          - Khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý, đảm bảo an ninh biên giới; chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam.

          2- Yêu cầu:

          - Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước trong tình hình hiện nay. Các cấp Công đoàn cần tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thực hiện thường xuyên, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ, phát huy vai trò của hệ thống báo chí, các kênh thông tin của tổ chức Công đoàn trong thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và biên giới trên đất liền.

II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Nội dung tuyên truyền:

1.1- Tuyên truyền về biển, đảo:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về  “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.

          - Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các chủ trương, chính sách mới; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển; các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo…chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

          - Thông tin về luật pháp quốc tế về biển, đảo liên quan tới Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với môi trường biển, giảm thiểu các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong nước và nước ngoài của ngư dân.

          - Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

          - Coi trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia liên quan trên biển Đông. Trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo. Đấu tranh chống quan điểm sai trái về vấn đề biên giới lãnh thổ trên biển. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc chủ động tuyên truyền các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo.

          - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng định kỳ, đột xuất đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở.

          1.2- Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền:

          1.2.1- Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc:

          - Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước hai bên đã ký kết về công tác biên giới và yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền triển khai thực hiện 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hiệp định hợp tác và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân đã ký kết tháng 11/2015, có hiệu lực từ tháng 01/2016 về kết quả triển khai trên thực tế.

          - Gắn kết tuyên truyền công tác biên giới với việc thực hiện các nghĩa vụ chính trị của các cấp công đoàn; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh tế vùng biên.

          - Tuyên truyền cụ thể, chính xác, kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm; bác bỏ các luận điệu xuyên tạc và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền, lãnh thổ giữa ta và Trung Quốc để kích động, chia rẽ quan hệ hai nước; tuyên truyền những hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của nhân dân khu vực biên giới cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh chống các hành vi xâm phạm đường biên, mốc giới, các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định đã được nêu trong các văn kiện hai bên đã ký về biên giới.

          1.2.2- Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào:

          - Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên biên giới đất liền đối với cả hai quốc gia Việt Nam và Lào; về ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các văn bản pháp lý song phương về biên giới được hai bên ký kết, nhất là Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu khi có hiệu lực.

          - Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống gắn bó giữa nhân dân, chính quyền hai nước; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa…của cộng đồng dân cư hai bên biên giới, các hoạt động kết nghĩa, giao lưu giữa các địa phương, các cụm dân cư. Tuyên truyền góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và Nhân dân các bộ tộc Lào.

          - Phê phán, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; khuyến khích, động viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ trong bảo vệ đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự khu vực biên giới; các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh tế vùng biên.

          - Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình hữu nghị, quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào đến CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ LĐ; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt giữa Nhân dân hai nước của các thế lực thù địch.

          1.2.3- Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia:

          - Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phân định biên giới, công tác phân giới, cắm mốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước được hai bên ký kết về việc giải quyết biên giới Việt Nam – Campuchia, về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc  theo quy định của pháp luật mỗi nước.

- Chủ động nắm thông tin, tình hình, diễn biến và tâm trạng của CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ về các vấn đề có liên quan đến công tác biên giới. Kịp thời có phương pháp tiếp cận, đề xuất hướng xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm về công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và an ninh biên giới.

          - Tuyên truyền để CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ khu vực biên giới hai nước hiểu đúng, ủng hộ, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, gắn kết theo hướng thực chất, hiệu quả; xây dựng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng biên giới.

          - Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về ý nghĩa công tác phân giới, cắm mốc và xây dựng hệ thống mốc quốc giới hiện đại với mỗi nước; chú trọng tuyên truyền đến đối tượng CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ là đồng bào người Khmer và các đồng bào dân tộc ít người sinh sống ở vùng biên giới. Ngăn chặn đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia.

2- Hình thức tuyên truyền:

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể cũng như khả năng của từng cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: sách, báo, tài liệu tuyên truyền, áp phích, triển lãm, thi tìm hiểu, thi sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về biên giới; tổ chức các cuộc trao đổi, tọa đàm, đối thoại, hội nghị; tăng cường hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng.

III- TỔ CHỨC, THỰC HIỆN:

1- Đối với Công đoàn Giáo dục Thành phố:

- Tham mưu Đảng ủy Sở GD&ĐT Thành phố và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền công tác biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 lồng ghép với nội dung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị Ngành; tuyên truyền công tác biển, đảo và biên giới trên đất liền một cách sát thực, phù hợp với nhiệm vụ của Ngành và xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

- Tham gia các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sỹ của Thành phố đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biên giới.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện tuyên truyền công tác biển, đảo và biên giới trên đất liền để kịp thời xử lý, giải quyết.

2- Đối với Công đoàn Giáo dục quận huyện, CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố:

- Tham mưu cấp ủy Đảng và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền công tác biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 lồng ghép với nội dung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; tuyên truyền công tác biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 một cách sát thực, phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

- Tham gia các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ có cha, chồng, con đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biên giới.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong CB, ĐVCĐ, NG&NLĐ, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị kịp thời xử lý, giải quyết.

3- Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh:

- Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy và nội dung hướng dẫn này để tuyên truyền thường xuyên và nâng cao chất lượng những nội dung tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền.

- Chú trọng cổ vũ, giới thiệu nhân rộng điển hình tiên tiến về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ biên giới.

- Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù định, phần tử cơ hội về vấn đề biên giới quốc gia.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền về công tác biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các cấp công đoàn tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận TU “để b/c”;

- Thường trực, Ban TG LĐLĐ.TP “để b/c”;

- Đảng ủy, BGĐ Sở GD&ĐT TP “để b/c”;

- CĐGD các quận huyện “để t/h”;

- CĐCS trực thuộc “để t/h”;

- Lưu: VT-TG.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Gái

 

Nguồn tin: Sở Giáo dục và đào tạo Tp.HCM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163