Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Thứ năm, 9/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 9265

Kế hoạch Công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 794 /KH-GDĐT

Quận 2, ngày 07tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2017-2018

 

Thực hiện kế hoạch số 3916/KH-GDĐT-CTTT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2017-2018,

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          1. Mục đích

            - Giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảng viên; tích cực tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ổn định tình hình tư tưởng, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Ngành. Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

            - Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dc toàn diện, trong đó chú trng giáo dục đạo đức, li sng, kỹ năng xã hội, ý thc, trách nhim của công dân, xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội, cộng đồng; nâng cao khả năng thực hành, hoạt động khởi nghiệp cho học sinh.

- Giáo dục học sinh giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần cộng đồng, lý tưởng sống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng sống, chấp hành pháp luật và có ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

          2. Yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức thực hiện công tác tư tưởng chính trị là trách nhiệm của toàn bộ cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Nêu cao vai trò của Bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh khởi nghiệp. Kiện toàn các hoạt động Đoàn, Đội tại các đơn vị trường học.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ CBQL-ĐV-GV-NV, phụ huynh, học sinh các nội dung của nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 2. Tiếp thu góp ý của lãnh đạo, phụ huynh và cộng đồng để kịp thời điều chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo của ngành và cấp quản lý tại cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành và phối hợp, tạo điều kiện để các đoàn thể trong đơn vị tham gia giám sát, phản biện. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận động, khuyến khích đội ngũ phát huy khả năng thực hiện đổi mới, sáng tạo xây dựng và phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

          - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh; chú ý nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu trong công tác tư tưởng chính trị nhằm đảm bảo an ninh chính trị tại đơn vị.

          - Quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh thành một công dân tốt, có trí tuệ và có lòng yêu nước, thương nòi và ý thức tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, rèn luyện thể lực và giữ gìn vệ sinh môi trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chính trị tư tưởng

- Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ nhà giáo và học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp và xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong Ngành Giáo dục. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc.

- Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ nhà giáo trẻ, học sinh theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.

- Triển khai công văn số 3700/GDĐT-CTTT ngày 05/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện “ Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017.

- Triển khai kế hoạch số 3515/KH-GDĐT-CTTT ngày 22/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện việc công khai theo quy định. Tập huấn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; hướng dẫn thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đánh giá xếp loại.

- Đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình nhà giáo là gia đình học tập; tôn vinh, biểu dương những gương thầy cô giáo tiêu biểu, điển hình trong công tác giáo dục đào tạo và gương học sinh tiêu biểu trong học tập. Tích cực vận động đội ngũ thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn trường học; giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động.

- Phối hợp Công đoàn Giáo dục thành phố tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; Phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; Phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” và Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. 3

- Phối hợp với Quận Đoàn trong việc tổ chức thực hiện chương trình “Khi tôi 18”, “Tự hào sử Việt”, “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trường, quận và thành phố. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo đối với việc xây dựng và phát triển hoạt động Đoàn, Đội trong các trường ngoài công lập, các trường có yếu tố nước ngoài.

- Chú trọng triển khai chương trình tháng Thanh niên (3/2018), nắm bắt tình hình công tác phát triển Đoàn, phát triển Đội trong học sinh; Phát huy hiệu quả chương trình gặp gỡ đối thoại giữa Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban với học sinh Quận 2.

- Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021. Hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới cho Tủ sách pháp luật tại các đơn vị giáo dục. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh, biểu dương gương thầy cô giáo tiêu biểu, điển hình trong công tác Giáo dục và Đào tạo, gương học sinh tiêu biểu trong học tập; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ nhà giáo trẻ, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý.

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và thể dục thể thao

- Thực hiện công văn số 414/GDĐT-CTTT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học; Công văn số 2896/GDĐT-CTTT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cơ sở giáo dục.

- Triển khai công văn số 508/GDĐT-HSSV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính trong trường học trên địa bàn thành phố.

- Triển khai công văn số 3780/ GDĐT-TrH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường từ năm học 2017-2018.

- Thực hiện việc nêu gương của người đứng đầu gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; củng cố, tổ chức lực lượng nòng cốt, mạng lưới dư luận xã hội từ Ngành đến cơ sở và hoạt động nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội.

- Phân công cán bộ theo dõi sát mạng thông tin điện tử, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nhận thức, tâm lý; tổ chức để cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia bày tỏ quan điểm, chính kiến, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái chống phá Đảng và Nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng; thực hiện các hoạt động phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là về chủ quyền biển đảo quê hương. Tiếp tục thực hiện chương trình “Hành trình đến với bảo tàng, vùng căn cứ cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa” trong cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chào cờ, chương trình “Phát thanh học đường”, “Sử ca học đường”.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng “Mẹ Việt Nam Anh hùng”, hoạt động từ thiện, nhân đạo; tổ chức chăm lo, thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình nhà giáo, người lao động và gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt chương trình “Tự hào Sử Việt”, “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu”; đẩy mạnh công tác chỉ đạo đối với việc xây dựng và phát triển hoạt động Đoàn - Đội, Công đoàn trong các trường ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài; tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình “Gương sáng học đường” tuyên dương học sinh nghèo hiếu học và thực hiện trồng cây Bàng vuông tại các cơ sở giáo dục.

3. An toàn trường học

- Triển khai kế hoạch số1891/KH-GDĐT-CTTT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông Luật trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

- Triển khai kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân quận về kế hoạch triển khai chương trình Bơi an toàn, phòng,chống đuối nước trẻ em trên địa bàn Quận 2 giai đoạn 2017-2020

- Triển khai công văn số 2016/GDĐT-CTTT ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, hcống ma tuý” “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26 tháng 6” – năm 2017.

- Kế hoạch số 1891/KH-GDĐT-CTTT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông Luật trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

- Kế hoạch số 3640/KH-GDĐT-CTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh Luật an toàn giao thông đường bộ, thực hiện đội mũ bảo hiểm theo quy định.

- Nhà trường xây dựng các quy định và về phát hiện và xử lý khi xảy ra hỏa hoạn, ngộ độc. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục các yếu tố nguy cơ gây thương tích.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 triển khai đến các đơn vị.

- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy Quận 2 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong chi bộ, đơn vị phù hợp với điều kiện, đặc thù của ngành, của đơn vị và gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh việc tham gia kiểm tra, giám sát của các đoàn thể; tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả công tác quy hoạch, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên; tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ; tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành.

- Phối hợp với Quận Đoàn, Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao quận tổ chức các hoạt động về thể chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động hội thao, hội diễn của cấp quận và thành phố.

- Tăng cường tham mưu các giải pháp chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, quan tâm đến phân phối, điều hòa thu nhập cho nhà giáo, người lao động có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội Khuyến học tuyên truyền, phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình nhà giáo là gia đình học tập; xây dựng các trường học, cơ sở giáo dục là đơn vị học tập gắn với xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương; xây dựng các đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa.

- Báo cáo sơ kết triển khai công tác chính trị tư tưởng học kỳ I và báo cáo tổng kết triển khai công tác chính trị tư tưởng cuối năm học 2017-2018 về Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Các đơn vị trường học

- Xây dựng kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 tại đơn vị.

- Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị. Sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

- Xây dựng quy chế ứng xử, tác phong sư phạm; đảm bảo tính gương mẫu, lịch sự, đúng mực của nhà giáo trong giao tiếp; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, gắn với các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về công tác chủ nhiệm lớp và công tác phối hợp hoạt động với Ban đại diện phụ huynh học sinh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ giáo viên môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân, đội ngũ đảng viên trong việc báo cáo thời sự, pháp luật, giáo dục ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, hướng dẫn học sinh tìm hiểu và phát huy giá trị các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa của đất nước.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh các nội dung của nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường. Tiếp thu góp ý của lãnh đạo, phụ huynh và cộng đồng để kịp thời điều chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo của ngành và cấp quản lý tại cơ sở giáo dục.

- Phổ biến các công tác tại trường: Phòng chống ma túy trong trường học; tổ chức các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì môi trường thế giới”; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại trường; thực hiện truyền thông giáo dục giới tính trong trường học; triển khai thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học.

-  Phổ biến tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam; công tác giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh; công tác phòng cháy chữa cháy tại trường học; các hoạt động phong trào thể dục thể thao cấp trường, cấp quận và thành phố.

- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh và triển khai chương trình đưa nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian, kịch lịch sử trong trường học.

- Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường; tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao động, học tập.

- Trang bị tài liệu, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác dạy và học.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho học sinh trao đổi những suy nghĩ của mình, để nắm bắt, kịp thời điều chỉnh những nhận thức lệch lạc, nhằm định hướng tư tưởng của học sinh.

- Nhà trường bố trí kinh phí, tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào năm học 2017-2018 đúng quy định và đạt hiệu quả.

3. Chế độ báo cáo

- Báo cáo định kỳ: Các đơn vị thực hiện báo cáo sơ kết triển khai công tác chính trị tư tưởng học kỳ I trước ngày 10/01/2018; báo cáo tổng kết triển khai công tác chính trị tư tưởng cuối năm học 2017-2018 trước ngày 25/5/2018.

- Hình thức nhận báo cáo: các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản và email về phòng Giáo dục và Đào tạo – Cô Nguyễn Thị Tú Ni qua địa chỉ: tunibentre1987@gmail.com

Trên đây là kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường MN (CL-NCL);

- Các trường TiH, THCS;                                                                                 (đã ký)

- Trường GDCB Thảo Điền;

- Lưu: VT, Tú Ni.

 

                                              Nguyễn Phúc Huy Tùng

Tải văn bản chi tiết:

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163