Những sự kiện nổi bật trong tháng 3: Kỷ niệm 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/03/1910); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/03/1945); Ngày 13/3/1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu; Ngày 15/3/1920: Ngày sinh của nữ tướng Nguyễn Thị Định; Ngày 15/03/1591: Ngày sinh của Alexandre de Rhodes, người có công góp phần hình thành chữ Quốc ngữ; Ngày 16/03/1968: Vụ Thảm sát Sơn Mỹ - Quảng Ngãi; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931-26/03/2021); Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946); Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935).
Thứ năm, 9/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 3035

Kế hoạch Phát triển nghề công tác xã hội trong Ngành giáo dục giai đoạn 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 798 /KH- GDĐT

Quận 2, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Phát triển nghề công tác xã hội trong Ngành giáo dục giai đoạn 2017 - 2020

 

Thực hiện kế hoạch số 3868/KH-GDĐT-CTTT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020,

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) trong Ngành giáo dục giai đoạn 2017-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về vai trò, tầm quan trọng của các dịch vụ CTXH trường học

- Phát triển nghề CTXH trong ngành giáo dục nhằm từng bước hình thành và phát triển hệ thống dịch vụ CTXH chuyên nghiệp trong tất cả nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các ngành sử dụng nhân viên CTXH chuyên nghiệp.

- Xây dựng và phát triển dịch vụ CTXH trường học nhằm bảo vệ trẻ em không bị các hình thức xâm hại và bạo lực, hỗ trợ nâng cao năng lực cho trẻ em để các em tự giải quyết các vấn đề của bản thân và hoàn thành quá trình học tập tại trường.

            II. NỘI DUNG

1. Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của nghề CTXH trường học

- Tổ chức tập huấn chuyên đề cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh về tầm quan trọng của CTXH trường học.

- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý các trường vCTXH trường học và quản trị CTXH trường học.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của các loại hình dịch vụ CTXH trường học cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò và tầm quan trọng của CTXH trường học.

- Xây dựng các hội thi tìm hiểu về nghề CTXH trường học. Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của phụ huynh, học sinh và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt động CTXH trường học của các nhà trường.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền và tập huấn nâng cao năng lực cho học sinh để phòng ngừa và tự bảo vệ trong các tình huống bị xâm hại, bạo hành.

2. Phát triển dịch vụ nghề CTXH trường học

- Khảo sát, đánh giá thực trạng về nhu cầu bảo vệ trẻ em, tham vấn học đường và sự cần thiết triển khai nghề CTXH trong trường học.

- Tổ chức nhóm chuyên gia tham vấn và xây dựng hướng dẫn cụ thể về vai trò, nhiệm vụ và các dịch vụ hoạt động can thiệp của CTXH trường học.

- Tổ chức hội thảo chuyên sâu, huy động ý kiến các chuyên gia nhằm củng cố về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và hoạt động của CTXH trường học.

- Khuyến khích hình thức hp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, hình thức quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, bảo đảm phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Hình thành và phát triển mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trong hệ thống trường học, trong đó tập trung phát triển các dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, bình đẳng giới, trợ giúp xã hội và phát triển nghề công tác xã hội.

3. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường giám sát, đánh giá các hoạt động trong các nhà trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện đang làm công tác tư vấn, hỗ trợ, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tại các nhà trường. Trên cơ sở đó cung cấp các kiến thức kỹ năng cần thiết để bước đầu hình thành đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực thực hiện các nhiệm vụ.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo CTXH thực hiện nghiên cứu khoa học kết hợp với tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ CTXH trường học và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác xã hội trong các nhà trường và các quy trình cung cấp, kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch phát triển nghề CTXH ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn nghề CTXH cơ bản cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm CTXH trường học, bao gồm bảo vệ trẻ em và các dịch vụ CTXH trường học.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo CTXH thực hiện nghiên cứu khoa học kết hợp với tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ CTXH trường học và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác xã hội trong các nhà trường và các quy trình cung cấp, kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội.

2. Công tác tại trường học

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch theo năm học tùy thuộc vào tình hình thực tế tại đơn vị. 

 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, định hướng nghề CTXH trong học sinh, xây dựng các tài liệu kỹ năng cho phụ huynh nâng cao nhận thức và định hướng nghề cho con em mình.

- Tăng cường giám sát, đánh giá các hoạt động tại trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện đang làm công tác tư vấn, hỗ trợ, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tại trường. Trên cơ sở đó cung cấp các kiến thức kỹ năng cần thiết để bước đầu hình thành đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực thực hiện các nhiệm vụ.

- Thực hiện báo cáo công tác hoạt động theo định kỳ trước ngày 15/11/2017 và báo cáo khi có yêu cầu đột xuất.

 

Trên đây là kế hoạch phát triển nghề CTXH trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các trường TiH, THCS;

- Lưu: VT, Tú Ni.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Phúc Huy Tùng

 

 

 

                                                                    

 

Xem chi tiết văn bản

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163